Společnost provádí vlastní výzkum a měření pachových látek, jejich kombinací, vzájemného ovlivňování, chování. Vyhodnocuje měření emisí pachových látek ČR. Dále provádí výzkum pro podniky a přípravu materiálů pro měření pachových vlastností výrobků, provozů apod.

Naše společnost mimo jiné spolupracovala:

  • na výzkumných úkolech pro MZE – BREF pro ČOV a Metodický pokyn pro řízení biofiltrů,
  • s Mendlovou univerzitou Brno (Uvolňování pachových látek z nového nábytku)
  • při vyhodnocování veškerého měření emisí pachových látek v ČR
  • při tvorbě metodiky sledování pachových látek na ČOV

Dále naše společnost provádí mnoho poloprovozních testů na zařízeních odstraňující zápach. Věnuje se též výzkumu a testům nových preparátů, systémů  a zařízení na zamezení či monitoring emisí  a imisí pachových látek.

V letech 2008-2010 jsme se podíleli na výzkumném projektu „Landfill surface methane emissions direct measurements“. Projekt byl realizován za finanční podpory Norského grantu EEA. Cílem projektu bylo vyvinout metodu měření methanu ze skládek.

V letech 2018-2020  společnost ODOUR s.r.o.  realizovala projekt s názvem „Bezpilotní monitorovací systém znečištění ovzduší“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012423. Tento projekt byl financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cíl projektu byl úspěšně naplněn. Vyvinuli jsme progresivní funkční prototyp monitorovacího systému znečištění ovzduší ODOVER 20, který využívá k měření bezpilotní zařízení a obsahuje senzorové struktury zaznamenávající informace o látkách, které se standardně neměří. Výsledky projektu lze široce využít, např. pro: sledování lokálních zdrojů topenišť, sledování imisí v oblastech s pachovou zátěží, monitorování unikajícího metanu nebo oxidu dusného, např. ze skládek, zemědělských činností, dolů, rafinerií, elektráren a továren, smogu. Mezi významné výhody výsledku projektu lze zařadit: Měření emisí v reálném čase, detekce nebezpečných plynů, práce v noci, za mlhy a špatného počasí, práce v těžko přístupném nebo toxickém prostředí, monitorování 24 hodin denně, pokrytí 360 °, apod.

 

 

V letech 2019-2022 byla naše společnost hlavním řešitelem projektu „TITOMZP903, Technologické zdroje znečišťování ovzduší – stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem, který byl spolufinancován státní podporou Technologické agentury ČR v rámci v rámci Programu BETA2.”

Hlavním cílem projektu byla tvorba Metodiky pro umisťování stacionárních zdrojů na základě jejich kapacity, technologické vybavenosti a vzdálenosti od obytné
zástavby a pro změnu podmínek provozu stávajících zdrojů pro prevenci obtěžování zápachem.