Zkušební laboratoř ODOUR č. 1502 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,o.p.s., dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky.

Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií v emisích a imisích, včetně odběru vzorků, a v plynech uvolněných z pevných a kapalných materiálů provádíme dle ČSN EN 13725 Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií.

Osvědčení č.: 399/2020 ze dne 23.6.2020 platné do 23.6.2025

Měřením pachových látek se zabýváme od roku 1989. První měření byla prováděna na kafilériích dle německých norem VDI3471:1986 až VDI3473:1986 pomocí staršího typu olfaktometru typu IPT 1158, který vykazoval velké chyby v závislosti na čichové paměti respondenta.

Poté jsme zahájili spolupráci se zahraničními odborníky (Nizozemí, Austrálie, SRN) a na základě získaných zkušeností spolupracovali na tvorbě legislativy a zpracování učebních materiálů pro VŠCHT. Naše společnost rovněž školila státní správu a budoucí specialisty na pachové látky. Současně ve spolupráci CHMI a pracovní skupinou pro pachové látky CSCHI pracovala na nových metodikách vzorkování pachových látek, a dále se podílela na výzkumu v této oblasti.

V roce  2002 jsme se stali první autorizovanou a posléze akreditovanou laboratoří na pachové látky. Pro měření využíváme olfaktometr TO8-8 dle ČSN EN 13725. Dále spolupracujeme se zahraničními i českými specialisty z různých oborů a provádíme i vlastní výzkum.

Nabízíme:

 •  Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725 
 •  Měření pachových látek uvolňujících se z pevných a kapalných materiálů
 •  Měření čichu
 •  Měření Hédonického efektu a intenzity pachu
 •  Měření pachu statistickými metodami
 •  Prodej software na zpracování statistických metod (CYRANO)
 •  Prodej software na zpracování statistických metod (PurEnviro)
 •  Odborné konzultace z hlediska vhodných technologií
 •  Odborné konzultace v oblasti legislativy v oblasti pachů

Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725

Olfaktometrické měření

 •  Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725
 •  Měření pachových látek uvolňujících se z pevných a kapalných materiálů

Historicky se vážněji zabývaly měřením pachu země, kde je převážně zemědělský průmysl, nebo velké ČOV (Amerika, Kanada, Austrálie, Nizozemí) od roku 1970. První praktické poznatky s měřením pachu byly právě z oblasti ČOV a zemědělských farem. Další rozvoj sledování pachů a nové metodiky měření pachu vedly ke zjištění, že ČOV jsou významným zdrojem zápachu, ať už je to kalové hospodářství, mechanické předčištění, nebo velké plochy aktivačních nádrží. Měřením a sledováním intenzity pachu ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví. Význam čichu spočívá především ve vybavování podmíněně reflexního vyměšování trávicích šťáv a v obranných reakcích organismu na dráždění a škodlivé látky v prostředí. Při dlouhý expozicích obtěžujícího zápachu může následně docházet k žaludečním problémům, jako je nechutenství, zvracení apod. Existuje hypotéza, že intenzivní, nebo dlouhodobě obtěžující pach ovlivňuje náladu, emoce, výběr partnera, imunitní systém a endokrinní systém, v extrémním případě i druhotně může poškodit kardiovaskulární systém v důsledku psychického vypětí a stresu. Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším stížnostem obyvatel na znečišťování životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní organizace definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.

Měření pachu klasickými analytickými metodami je v současnosti neřešitelné. Důvodem je především to, že látky, které vnímáme jako zápach, se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, často pod hranicí detekce analytických přístrojů. Analyticky jsme schopni stanovit omezenou škálu látek, které jsou v pachu přítomny.

Při olfaktometrickém měření je vybranému týmu posuzovatelů předkládán vzorek vzduchu,který je ve známém poměru smíšen s neutrálním vzduchem (bez zápachu). Zařízení umožňující toto zkoumání se nazývá OLFAKTOMETR. Koncentrace pachových látek posuzovaného vzorku je vyjádřena jako násobek jedné pachové jednotky a zřeďovacího poměru potřebného k dosažení čichového prahu (meze detekce). Tato metodika byla detailně rozpracovaná v normě evropské unie EN 13725 a u nás posléze převzata a přeložena jako ČSN EN 13725: 2018 Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií.

Odběry vzorků ke stanovení koncentrace pachových látek

Vzorky se odebírají do nalophanových vaků (polyethylentereftalát) o objemu 5 l. Vzorky jsou určeny pro jedno použití. Vzorek se vloží do vzduchotěsné nádoby. Ústí vzorku je spojeno s odběrovou sondou, která je zavedena do komínu nebo vzduchotechnického potrubí. Poté je z nádoby odčerpáván vzduch. Vzniklým rozdílem tlaků se vak plní plynem ze zdroje. Před a po odběru vzorku se provede měření stavových veličin a rychlost proudění odebíraného plynu. Tyto údaje jsou potřebné pro kontrolu provozu zdroje a pro výpočet objemového množství odpadního plynu. Odebrané vaky jsou do 30h analyzovány v olfaktometrické laboratoři podle ČSN EN13725.

Vzorkování na plošných zdrojích

Stanovení účinnosti dezodorizačního zařízení

V praxi se často stává, že účinnost odstranění znečišťujících látek, jako jsou těkavé organické látky (VOC) nebo jiné specifické pachové sloučeniny, jejichž koncentraci lze sledovat, neodpovídá účinnosti odstranění pachových látek. Proto je někdy vhodné sledovat také dezodorizační účinnost.

Pro potřebu stanovení účinnosti dezodorizačního zařízení provádíme technické měření pachových látek. Analyzujeme vzorky odebrané před a za čistícím zařízením. Počet vzorků a časové rozložení lze upravit požadavkům dané technologie.

Při identifikaci zdrojů jsme pro Vás připravili dotazníkový systém stížností OMS (Odour Management System), kdy za pomocí mobilní aplikace zašlete stížnost na zápach a systém Vám na základě aktuálních meteorologických dat, okoního terénu a emisích ze zdroje odešle aktuální stav emisí ze zdroje a informaci, zda zápach je z Vámi označeného zdroje, či nikoliv.

Nyní jsme pro města a obce vyvinuli kontinuální měření imisí škodlivých látek v ovzduší nízko nákladovými čidly. Více informací na záložce  Laboratoř.