Rozptylové studie složí k výpočtu škodlivin na základě proudění větrů a reliéfu krajiny.  Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem.

Jako metoda výpočtu je používán softvare SYMOS 97.  SMOS 97 umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů. Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší:

  • maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
  • průměrné dlouhodobé koncentrace,
  • doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).

Výsledkem každé varianty výpočtu z modelu SYMOS 97 je databázový soubor ve formátu DBF, který obsahuje číslo, souřadnice a výsledky modelování pro každý použitý receptor. Z těchto výsledků je možno vytvořit v GIS prostorová data – body. Přímým zobrazením těchto bodů na mapovém podkladě je možno vytvořit výstupy, které přesně vyjadřují výsledky modelování (například výpisem koncentrace ke každému bodu nebo barevnou škálou bodových symbolů). Přehlednějšího vyjádření však dosáhneme dalším zpracováním těchto dat.

Vhodnou prostorovou interpolační statistickou metodou je možné získat izolinie koncentrací. Toto je metoda, která se požívá často ve výstupech bez využití GIS. S využitím analytických možností GIS je možno vytvořit z výsledků na receptorech spojité prostorové plochy, vyjadřující koncentrace v podobě gridu, tzn. rastru, pokrývajícího sledované území. Pro jejich vytvoření lze využít vhodnou prostorovou interpolační metodu („SPLINE“). Tato metoda zajišťuje, že výsledná plocha vždy obsahuje přesné hodnoty v místě receptorů. Takto zpracované výsledky modelování je možno vzájemně kombinovat do výsledných výstupů a provádět na nich další analýzy. Například je možno vyhodnotit místa s převládajícím vlivem určitých zdrojů nebo upravovat výstupy z modelu dalšími matematickými operacemi. Výsledná data je pak možno v GIS efektně zobrazovat v libovolných mapových kompozicích tak, aby byla správně vystihnuta podstata výsledku modelování.