Společnost provádí vlastní výzkum a měření pachových látek, jejich kombinací, vzájemného ovlivňování, chování. Vyhodnocuje měření emisí pachových látek ČR. Dále provádí výzkum pro podniky a přípravu materiálů pro měření pachových vlastností výrobků, provozů apod.

Naše společnost mimo jiné spolupracovala:

  • na výzkumných úkolech pro MZE – BREF pro ČOV a Metodický pokyn pro řízení biofiltrů,
  • s Mendlovou univerzitou Brno (Uvolňování pachových látek z nového nábytku)
  • při vyhodnocování veškerého měření emisí pachových látek v ČR
  • při tvorbě metodiky sledování pachových látek na ČOV

Dále naše společnost provádí moho poloprovozních testů na zařízeních odstraňující zápach. Věnuje se též výzkumu a testům nových preparátů, systémů  a zařízení na zamezení či monitoring emisí  a imisí pachových látek.

V letech 2008-2010 jsme se podíleli na výzkumném projektu „Landfill surface methane emissions direct measurements“. Projekt byl realizován za finanční podpory Norského grantu EEA. Cílem projektu bylo vyvinout metodu měření methanu ze skládek.

V současné době spolupracujeme s ČVUT na vývoji zařízení na měření imisí škodlivin ve městech v rámci projektu tzv. smart city.

Od roku 2018 realizuje společnost ODOUR s.r.o.  projekt s názvem „Bezpilotní monitorovací systém znečištění ovzduší“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012423. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je vyvinout progresivní monitorovací systém znečištění ovzduší, který bude k měření zcela inovativně využívat bezpilotní zařízení a bude obsahovat multisenzorové struktury zaznamenávající řadu látek, která se standardně neměří.