Společnost provádí vlastní výzkum a měření pachových látek, jejich kombinací, vzájemného ovlivňování, chování. Vyhodnocuje měření emisí pachových látek ČR. Dále provádí výzkum pro podniky a přípravu materiálů pro měření pachových vlastností výrobků, provozů apod.

Naše společnost mimo jiné spolupracovala:

  • na výzkumných úkolech pro MZE – BREF pro ČOV a Metodický pokyn pro řízení biofiltrů,
  • s Mendlovou univerzitou Brno (Uvolňování pachových látek z nového nábytku)
  • při vyhodnocování veškerého měření emisí pachových látek v ČR
  • při tvorbě metodiky sledování pachových látek na ČOV

Dále naše společnost provádí moho poloprovozních testů na zařízení odstraňujícíc zápach, nebo na výzkumu nových preparátů na zamezení emisí pachových látek. (KRK Příbram).

V letech 2008-2010 jsem se podíleli na výzkumném projektu „Landfill surface methane emissions direct measurements“. Projekt byl realizován za finanční podpory Norského grantu EEA. Cílem projektu bylo vyvinout metodu měření methanu ze skládek.

V současné době spolupracujeme s ČVUT na vývoji zařízení na měření imisí škodlivin ve městech v rámci projektu tzv. smart city.